Reklamačný poriadokReklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK SPOLOČNOSTI SEBRIK s. r. o.

Spoločnosť SEBRIK s. r. o., so sídlom Krásnohorská 3161/9 Bratislava 851 07, IČO: 36 733 873, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, vložka 44414/B vydáva tento Reklamačný poriadok vypracovaný v súlade s ustanovením § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“) a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

I. Úvodné ustanovenia

1. Tento Reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie a postup pri riešení reklamácií.
2. Nižšie uvedené pojmy budú mať v Reklamačnom poriadku nasledovný význam:
Reklamačný poriadok znamená tento reklamačný poriadok
Predávajúci znamená spoločnosť SEBRIK s. r. o., so sídlom Krásnohorská 3161/9 Bratislava 851 07, IČO: 36 733 873, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, vložka 44414/B.
E-shop znamená internetový obchod Predávajúceho, ktorý je umiestnený na internetovej stránke https://sebrik.sk/.
Tovar znamená každú hnuteľnú vec umiestnenú na E-shope, ktorú Predávajúci ponúka k predaju prostredníctvom E-shopu.
Kúpna cena znamená kúpnu cenu za Tovar. Kúpna cena je uvedená s DPH. Kúpna cena zahŕňa náklady za balenie a prepravu Tovaru len v prípade, keď je Tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
Kupujúci znamená každú fyzickú osobu plne spôsobilú na právne úkony alebo právnickú osobu, od ktorej Predávajúci obdrží riadne vyplnenú objednávku v súlade s VOP na Tovar.
Spotrebiteľ znamená každú fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy na strane Kupujúceho nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
VOP znamená Všeobecné obchodné podmienky pre nákup Tovaru v internetovom obchode Predávajúceho, ktoré upravujú práva a povinnosti súvisiace s nákupom Tovaru E-shope a sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim Spotrebiteľom.
Kúpna zmluva znamená kúpnu zmluvu uzavretú medzi Predávajúcim a Kupujúcim / Spotrebiteľom, na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu / Spotrebiteľovi objednaný Tovar  do miesta určenia a Kupujúci /Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať Tovar a zaplatiť Predávajúcemu za objednaný Tovar Kúpnu cenu a cenu za prepravu. Neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy sú VOP.
3. Tento Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou VOP Predávajúceho a Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim / Spotrebiteľom. Tento Reklamačný poriadok je záväzný pre Predávajúceho a Kupujúceho / Spotrebiteľa.
4. Kupujúci / Spotrebiteľ má v prípade vady na zakúpenom Tovare právo vadu reklamovať. Je nevyhnutné aby bol reklamovaný Tovar kompletný, v súlade s hygienickými predpismi a zásadami.
5. Pri používaní Tovaru je Kupujúci / Spotrebiteľ povinný dodržiavať podmienky stanovené pre používanie Tovaru v záručnom liste alebo v návode na použitie alebo na stránke E-shopu a neužívať Tovar spôsobom, ktorý je v rozpore s obvyklým účelom jeho použitia.

II. Prevzatie tovaru Kupujúcim / Spotrebiteľom

1. Kupujúci / Spotrebiteľ, alebo ním poverená osoba, je pri preberaní Tovaru povinná skontrolovať, či obal, v ktorom je Tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je potrebné priamo na mieste spísať s dopravcom záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy.
2. Kupujúci / Spotrebiteľ je oprávnený odmietnuť prevzatie Tovaru, ktorý nie je v zhode s Kúpnou zmluvou. O tejto skutočnosti je potrebné spísať záznam.
3. V prípade, že Kupujúci / Spotrebiteľ tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu Tovaru, Predávajúci nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
4. Kupujúci / Spotrebiteľ po prevzatí Tovar prehliadne a bez zbytočného odkladu informuje Predávajúceho o zistených nedostatkoch.

III. Zodpovednosť za vady

1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu / Spotrebiteľovi za to, že Tovar je v zhode s Kúpnou zmluvou a najmä, že je bez vád. Zhodou s Kúpnou zmluvou sa rozumie, že Tovar má akosť a úžitkové vlastnosti uvádzané Predávajúcim, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že je Tovar bez vád, zodpovedá záväzným technickým normám, požiadavkám právnych predpisov a účelu, ktorý Predávajúci na použitie Tovaru uvádza alebo pre ktorý sa Tovar obvykle používa.
2. Právna úprava zodpovednosti predávajúceho za vady je upravená v § 620 a nasl. OZ.
3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Kupujúcim / Spotrebiteľom. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
4. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
5. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, na jej obale alebo návode k nej, pripojenom alebo na stránke E-shopu vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
6. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci Kupujúcim / Spotrebiteľom.
7. Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru:

 • pre ktoré bola Kupujúcemu / Spotrebiteľovi poskytnutá zľava z Kúpnej ceny
 • ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia Tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, mechanickým poškodením, nesprávnym skladovaním alebo, ktoré boli spôsobené nedovoleným zásahom
 • Ktoré vznikli prírodnými živlami alebo vyššou mocou

IV. Uplatnenie reklamácie

1. Kupujúci / Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu jednou z nasledovných možností:

 • vyplnením reklamačného formulára a jeho zaslaním poštou na adresu sídla Predávajúceho alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú vo VOP,
 • osobným uplatnením reklamácie v sídle spoločnosti Predávajúceho

2. Pri uplatnení reklamácie Kupujúci / Spotrebiteľ pošle alebo osobne odovzdá v sídle spoločnosti Predávajúceho spolu s vadným Tovarom vyplnený reklamačný formulár a daňový doklad – faktúru preukazujúci kúpu Tovaru. Pokiaľ Kupujúci / Spotrebiteľ nedoručí požadované doklady (daňový doklad – faktúru a reklamačný formulár), vyzve ho Predávajúci aby tieto doklady bezodkladne doručil. V prípade, ak Kupujúci / Spotrebiteľ požadované doklady (daňový doklad – faktúru a reklamačný formulár) dodatočne nedoloží, je Predávajúci oprávnený nepokračovať vo vybavovaní reklamácie, o čom je povinný Kupujúceho / Spotrebiteľa vopred poučiť. Ak Kupujúci / Spotrebiteľ nepriloží s požadovanými dokladmi (daňový doklad – faktúru a reklamačný formulár) Tovar, ktorý je predmetom reklamácie, vyzve ho Predávajúci aby tento Tovar bezodkladne doručil. V prípade, ak Kupujúci / Spotrebiteľ reklamovaný Tovar dodatočne nedoloží, je Predávajúci oprávnený nepokračovať vo vybavovaní reklamácie, o čom je povinný Kupujúceho / Spotrebiteľa vopred poučiť.
3. Reklamačný formulár obsahuje nasledovné údaje:

 • Označenie Kupujúceho / Spotrebiteľa
 • Názov a popis Tovaru, ktorý Kupujúci / Spotrebiteľ reklamuje
 • Číslo objednávky
 • Označenie daňového dokladu – číslo faktúry
 • Popis závady
 • Miesto, dátum a podpis Kupujúceho / Spotrebiteľa

4. Pri zaslaní Tovaru na uplatnenie reklamácie poštou, je potrebné Tovar zabaliť tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie Tovaru pri preprave môže mať za následok neuznanie reklamácie.

V. Nároky z uplatnenej reklamácie

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Kupujúcim / Spotrebiteľom. Kupujúci / Spotrebiteľ má právo uplatniť si nároky za vady tovaru počas trvania záručnej doby.
2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci / Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci / Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu / Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci / Spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu / Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci / Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci / Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

VI. Vybavenie reklamácie

1. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak prevzatiu predmetu reklamácie Predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy Predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
2. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.
3. Kupujúci / Spotrebiteľ má právo na náhradu nákladov (najmä poštovného), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne.
4. Ak Spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
5. Ak Spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
6. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
7. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 OZ v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
2. Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 10.5.2022
3. Reklamačný poriadok je zverejnený na stránke E-shopu Predávajúceho, ako aj v sídle spoločnosti Predávajúceho k nahliadnutiu Kupujúceho / Spotrebiteľa.
4. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek tento Reklamačný poriadok meniť a dopĺňať. Zmeny a doplnenia Reklamačného poriadku sú účinné odo dňa ich zverejnenia na webovej stránke https://sebrik.sk/.